Splošne odločbe

Splošne odločbe, pogoji uporabe tehničnih priključkov in opreme razstavnega prostora

 1. Naročilo

Razstavljavec – naročnik naroči storitve in po potrjeni ponudbi (potrjena ponudba se smatra za naročilo) s strani izvajalca prejme predračun. Razstavljavec – naročnik mora zahtevati in potrditi ponudbo izvajalca najkasneje do 1.3.2023. Razstavljavec – naročnik s potrditvijo ponudbe nepreklicno naroča storitve in pristaja na pogoje izvajalca. Naročilo je za razstavljavca – naročnika zavezujoč in nepreklicen dodatek k prijavi. Naročil s pridržki izvajalec ne upošteva.

 1. Z naročilom se razstavljavec – naročnik zavezuje k plačilu storitev naročila po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.
 2. Pogoj za izvedbo naročila je potrjena ponudba.
 1. Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo naročila, razen če je drugače dogovorjeno.
 1. Odpoved naročila

V primeru odpovedi naročila več kot 30 dni pred začetkom prireditve, pripada izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 60 % vrednosti naročila. Če je odpoved podana manj kot 15 dni pred prireditvijo, je višina odpovedne pristojbine 100 % vrednosti naročila. V obeh primerih je odpovedna pristojbina dogovorjeno pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.

 1. Pogoji plačila

Razstavljavec – naročnik prejme predračun, ki ga je dolžan v celoti poravnati do navedenega roka. To plačilo je pogoj za izvedbo naročila.

Po opravljeni storitvi oziroma zaključku prireditve, izvajalec izstavi razstavljavcu–naročniku račun.

Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravočasna plačila zaračuna pripadajoče zakonite zamudne obresti.

Ugovor zoper izdani račun mora biti podan v osmih dneh od izstavitve računa. Če razstavljavec–naročnik ugovarja samo za del računa, mora nesporni del računa poravnati v dogovorjenem roku.

 1. Preklic naročila

Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naročilo v naslednjih primerih:

 • če razstavljavec–naročnik ni v roku poravnal svojih obveznosti,
 • če ima razstavljavec–naročnik neporavnane obveznosti do izvajalca iz preteklosti,
 • če so zahteve razstavljavca–naročnika v nasprotju s splošnimi pogoji dela na sejmišču.
 1. Višja sila 

V primeru, da prireditev odpade zaradi višje sile, izvajalcu pripada za že izvedeno naročilo 50 % dogovorjene vrednosti naročila.

V primeru da izvajalec Sejem Kozmetike LOVE BEAUTY d.o.o. odstopi od izvedbe sejma brez utemeljenega razloga (višje sile),  v celoti povrne že vplačani znesek naročnikom.

 1. Tehnični pogoji

Razstavljavec–naročnik mora pravočasno (do roka naročila, ki je naveden v glavi te naročilnice) pisno (e-pošta, faks, pošta) posredovati vse tehnične zahteve za izvedbo razstavnega prostora ali pripravo tehničnih priključkov. Pri naročilih je potrebno upoštevati  vse veljavne predpise s področij požarne varnosti, varstva pri delu in splošnih pogojev dela na sejmišču.

 1. Prevzemni pogoji

Prevzem izvedenega naročila opravita razstavljavec–naročnik in predstavnik izvajalca najkasneje:

 • 12 ur pred pričetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor,
 • 2 uri pred prireditvijo za elektro, TK in vodovodne priključke,
 • do začetka prireditve za dodatna naročila in storitve, ki niso bile naročene v roku. Razstavljavec–naročnik, ki v navedenem roku ne prevzame opravljenega naročila, ni upravičen do reklamacije na opravljeno storitev.
 1. Jamstvo in zavarovanje

a) Razstavljavec–naročnik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za vsako nastalo škodo ali izgubo prevzame polno materialno odgovornost.

b) Za napačna naročila (obrazec) izvajalec ne prevzame nobene odgovornosti.

Izvajalec bo zaračunal vse popravke in dodatne posege, ki so posledica spremembe naročila.

c) Posegi v konstrukcije, napeljavo ali opremo brez vednosti izvajalca niso dovoljeni.

d) Razstavljavec–naročnik ne sme oddati razstavnega prostora, napeljav, najete opreme ali materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v obliki 50-odstotnega dodatka na vrednost naročila po tej naročilnici.

12. Razstavljavec–naročnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.

13. Izvajalec se obveže predati v uporabo  očiščen razstavni prostor in opremo.

14. Za reševanje morebitnih  sporov med pogodbenima strankama je pristojno Okrožno sodišče v Celju.