Prijavnica razstavljavca in splošna določila

Prijavnica BEAUTY FORUM Ljubljana 13.-14.4.2024 (tukaj).

Prijavnico izpolnite, natisnite in pošljite podpisano na email: info@sejemkozmetike.si

Splošna določila
a) Prijava pomeni sprejem ponudbe. Izpolni jo razstavljavec in jo v navedenem
prijavnem roku dostavi prireditelju na naslov: LOVE BEAUTY d.o.o., Mariborska cesta 86,
3000 Celje ali na mail: info@sejemkozmetike.si.
b) Prijave brez podpisa odgovorne osebe podjetja niso veljavne.
c) Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna.
c) Prijav s pridržki ali predlogi za spremembe pogojev prireditelj ne bo upošteval in sprejel.

d) Pogoji razstavljanja, določeni v prijavi, naročilnici in dodatku k prijavi, veljajo za vse
prireditve (sejme, razstave in drugo).
e) Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na spletni strani (tukaj). Navedba podatka o
razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi.
Razstavljavec sme razstavljati le prijavljen razstavni program.
f ) Prireditelj si pridružuje izključno pravico do odločanja o sprejemu ponudb (prijav).
Prireditelj prijav, prejetih po izteku roka, ni dolžan upoštevati.
g) Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči je 4 m2 razstavnega prostora.
h) S svojim podpisom dovoljujemo, da Love Beauty d.o.o. naše zgoraj
navedene podatke obdeluje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer
v svojih zbirkah, in jih uporablja v naslednje namene: statistične obdelave, segmentacije
udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanje ponudb,
reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko
anketiranje. Naše podatke lahko Love Beauty d.o.o. obdeluje še 10 let po zadnji
udeležbi na sejmu ali drugi prireditvi oz. do preklica pisne privolitve, v kolikor veljavna
zakonodaja ne določa drugačnih rokov.

2. Dodelitev razstavnega prostora
Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni izdelki in storitve
ustrezajo programu prireditve. Razstavljavci lahko na razstavnem prostoru
razstavljajo izdelke oz. storitve le tistih ponudnikov, ki so jih navedli v prijavi. O
pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi razstavnega prostora odloča prireditelj, ki
razporeja razstavni prostor v korist prireditve. Prireditelj lahko zaradi optimizacije razstavnih
površin dodeli prostor z manj odprtimi stranicami, kot ga je naročil razstavljavec. Prireditelj
si pridržuje pravico dodeliti do približno 30 % razstavnega prostora manj oziroma 10 % več.
Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj. Prireditelj
lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode iz dvoran in po potrebi opravi tudi druge
spremembe razstavnega prostora. Če prireditelj razstavljavcu po sprejemu njegove prijave iz
kakršnega koli razloga ne more dodeliti razstavnega prostora, ima razstavljavec pravico do
vračila že plačanega zneska.

3. Odpoved prijave
Razstavljavec lahko odpove že sklenjeno prijavo samo s pisno izjavo. V tem primeru je dolžan plačati:
• 40 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove več kot 15 dni pred pričetkom prireditve,
• 100 % cene razstavnega prostora, če to prijavo odpove manj kot 15 dni pred pričetkom prireditve.

4. Registracija in ekološko nadomestilo
Vsak razstavljavec je dolžan plačati registracijo na sejem in ekološko nadomestilo (vključeno v ceno razstavnega prostora).
Registracija na sejem vključuje tipski napis, obvezni vpis v sejemski katalog, vpis v seznam
razstavljavcev na spletni strani sejma. Podatki so v katalogu objavljeni v slovenskem jeziku. Razstavljavec je dolžan dostaviti podatke za vpis v katalog ob prijavi oz. najkasneje 40 dni pred začetkom
prireditve. Če razstavljavec dostavi prireditelju podatke manj kot 40 dni pred začetkom
prireditve oziroma jih ne dostavi, bodo v katalogu objavljeni le osnovni podatki (generalije)
o razstavljavcu. V primeru, da bo organizator potrdil prijavo znotraj 40-dnevnega roka do
izvedbe sejma, si pridržuje, da bo razstavljavca navedel le na uradni spletni strani sejma.
Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino vpisa v sejemski katalog ustrezno skrajša in
prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne napake.

5. Plačilo
Razstavljavec se obveže plačati razstavni prostor, ekološko nadomestilo, registracijo
in naročene dodatne elemente, oglaševanje po cenah, ki so dogovorjene in
navedene v tej prijavi. DDV ni vključen v navedene cene in ga plača razstavljavec.
Po dostavi podpisane prijave prireditelju razstavljavec prejme predračun, ki ga mora v
celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki je na njem naveden. Plačilo predračuna je
pogoj za nastop (sodelovanje) razstavljavca na prireditvi. Prireditelj se zavezuje izstavljati
račune v skladu s pozitivno zakonodajo. V primeru zamude roka plačila lahko prireditelj
zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti.
Razstavljavec lahko ugovarja računu pisno v 8 dneh po izstavitvi računa.
Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati v roku
in na način, ki je določen s to prijavo.

6. Potrditev dodelitve razstavnega prostora
Po prejemu plačila na podlagi izstavljenega predračuna, prireditelj izstavi račun za
predplačilo in s tem potrdi dodelitev razstavnega prostora.

7. Preklic dodelitve prostora
Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oziroma razveljaviti izdano potrdilo iz točke 6. te prijave zlasti v primerih:
1. če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
2. če ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve iz preteklosti,
3. če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve,
4. če razstavljavec ne dostavi dokumentov (točka 14) na zahtevo prireditelja,
5. če prijavo prejme po poteku prijavnega roka,
6. če razstavljavec ne plača predračuna v navedenem roku.

8. Termin in kraj prireditve
Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti, razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.

9. Tehnični pogoji
Razstavljavci morajo prireditelju predložiti osnutke (projekte) postavitve in opreme
svojih razstavnih prostorov, ki jih mora prireditelj potrditi pred začetkom montaže. Višina
razstavnega prostora je lahko največ 250 cm.
Za višji razstavni prostor je potrebno pisno dovoljenje prireditelja. Razstavljavec pri
postavitvi razstavnega prostora ne sme posegati izven dodeljenega prostora.

10. Stalne vstopnice za razstavljavce
Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem prostoru
stalne vstopnice za razstavljavce. Število vstopnic organizator določi v “Navodilih za
razstavljavce”. Pri nepravilnem ravnanju s stalnimi vstopnicami si prireditelj pridržuje pravico
do njihovega odvzema.

11. Montaža, demontaža
Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani. Roke za montažo in demontažo,
ki so napisani v “Navodilih za razstavljavce”, je potrebno dosledno upoštevati.
Pri prekoračitvi termina za demontažo, je prireditelj upravičen pospraviti razstavni
prostor in nastale stroške ter tveganje prenesti na razstavljavca. Po končani demontaži mora
razstavljavec prostor, na katerem je razstavljal, vrniti v prvotno stanje.
V nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo.
Pri postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže, prireditve in
demontaže, mora razstavljavec oziroma njegov izvajalec predvsem upoštevati in
ravnati v skladu:
• s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
• s požarnovarnostnimi predpisi,
• s splošnimi pogoji dela na sejmišču (objavljenimi na spletni strani prireditelja),
• z “Navodili za razstavljavce”, ki jih prejme ob dodelitvi razstavnega prostora.
Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme odstraniti razstavnih predmetov
(eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno zapustiti
samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.

12. Jamstvo in zavarovanje
a) Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari
razstavljavca oziroma njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), njunega
osebja in tretjih oseb, kakor tudi ne za poškodbe razstavljavca oziroma njegovega izvajalca,
njunega osebja in tretjih oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode,
tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari in poškodbe
tretjih oseb, nastalih zaradi ravnanja razstavljavca oziroma njegovega izvajalca na
razstavnem prostoru oziroma sejmišču.
Razstavljavec oziroma njegov izvajalec sklene ustrezna zavarovanja na svoje stroške.
b) Razstavljavec oziroma njegov izvajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči
prireditelju in / ali tretji osebi na razstavnem prostoru oziroma sejmišču on sam ali
njegovo osebje.
c) Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišca
in parkirišca pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oziroma njihovi
izvajalci.
d) Razstavljavec ne sme oddati dodeljenega razstavnega ali oglaševalskega prostora
oziroma njegovega dela tretji osebi. V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico
dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oziroma
oglaševalskega prostora.
e) Razstavljavec je dolžan na svojem razstavnem prostoru pred pričetkom prireditve
preveriti, ali se na njem morda nahajajo neznani predmeti. Morebitno prisotnost le-teh je
dolžan takoj telefonsko ali osebno javiti recepciji Gospodarskega razstavišča.

13. Predstavitve
Razstavljavec mora najkasneje 8 dni pred pričetkom prireditve pisno obvestiti prireditelja, ali
bo imel na dodeljenem razstavnem prostoru kakršne koli prireditve (npr. glasbeni nastop).
Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati
predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oziroma kako drugače
ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na dodeljenem razstavnem
prostoru razstavljavca.

14. Dejavnost razstavljavca – dokumenti
Prireditelj ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora od
razstavljavca zahteva predložitev:
• Obrtnega dovoljenja oziroma registracije z odločbo pristojnega organa, da so
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti.
• Ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če
bo razstavljavec na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe,
degustacije živil ali demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost.
• Dokazila o zavarovanju oseb in predmetov.
Prireditelj ima pravico odpovedati sodelovanje razstavljavca na prireditvi tudi, če le-ta
ne dostavi zahtevanih dokumentov.
narisati ali posneti in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo.
Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve
jih posneti, izjema je le lasten razstavni prostor.

15. Fotografiranje in risanje

Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati ali posneti in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve prireditelja, razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oziroma jih posneti, izjema je le lasten razstavni prostor.

16. Čiščenje razstavnega prostora
Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča in hodnikov (hojnic) v dvoranah. Čiščenje razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca; po naročilu pa ga na stroške razstavljavca lahko prevzame prireditelj.

17. Sodišče
Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.